Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website "www.constructr.be"

1. Toepassingsgebied - Instemming met de Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend het gebruik van de website www.constructr.be, met inbegrip van al zijn elementen, onderdelen en content (hierna samen de "Website").
De beheerder van de Website is de NV G-CONSTRUCT (hierna "ConstructR") met maatschappelijke zetel in België, Generaal Dumonceaulaan 56 te 1190 Brussel (KBO nr. 0534.385.668); e-mail: info@constructr.be; telefoon: +32 2 333 32 11.

De Website heeft tot doel alle actoren van de bouw- of renovatiesector, alsook de belangrijkste fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen, op één internetplatform samen te brengen dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. De Website heeft een zeer uitgesproken esthetisch en eigentijds design om de bouw- en renovatieprojecten van de gebruikers in een helder daglicht voor te stellen (met inbegrip van foto's van catalogussen, showrooms en montage) en andere gebruikers van de Website te inspireren, zowel opdrachtgevers (al dan niet zakelijk) als gebruikers uitsluitend op zoek naar inspiratie.

ConstructR is de eigenaar, samen met zijn eventuele dienstverleners, van alle rechten op de Website, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik van de Website veronderstelt de volledige instemming van de gebruiker met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker van de Website en ConstructR met betrekking tot hun voorwerp en vervangen en annuleren elke eerdere communicatie tussen ConstructR en de gebruiker, alsook alle eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de gebruiker of van elke derde partij. Voor de doeleinden van de Algemene Voorwaarden moet het begrip "gebruik" in de ruimste zin worden opgevat en bestrijkt onder meer de loutere raadpleging van de Website.

2. Wijziging van de Algemene Voorwaarden - Bijzondere Voorwaarden

ConstructR heeft het recht om de Website en/of de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en wel zonder voorafgaande of latere kennisgeving aan de gebruikers. Het is dus aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen.
Behalve de Algemene Voorwaarden, kunnen de gebruikers van bepaalde diensten die ConstructR via de Website aanbiedt, onderhevig zijn aan de instemming met en de naleving van specifieke regels en/of bijzondere voorwaarden. Deze worden beschouwd als integraal deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden.

3. Gebruik van de Website

De gebruiker verbindt zich ertoe de Website als goed huisvader te gebruiken, in overeenstemming met zijn bestemming en met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Zonder beperking van de algemeenheid van wat voorafgaat, is het de gebruikers in het bijzonder uitdrukkelijk verboden:

- de toegang tot de Website door de gebruikers, ConstructR, dienstverleners en medewerkers van ConstructR op enigerlei wijze te belemmeren;

- de Website in zijn geheel of gedeeltelijk af te drukken, te kopiëren of te downloaden, al dan niet opzettelijk in strijd met de Algemene Voorwaarden of met enige toepasselijke wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling;

- content per e-mail of op elke andere wijze te downloaden, weer te geven of door te geven in strijd met enig octrooi, gedeponeerd handelsmerk, fabricagegeheim, intellectueel eigendomsrecht of elk ander eigendomsrecht dat een ander toebehoort;

- persoonsgegevens van andere gebruikers op enigerlei wijze te verzamelen en op te slaan;

- de Website op enigerlei wijze te wijzigen en gewijzigde versies van de Website te gebruiken om onder meer (zonder uitputtend te zijn) onrechtmatig toegang te krijgen tot de Website;

- toegang te hebben tot de Website op een andere wijze dan via de interface die ConstructR ter beschikking stelt.

4. Aanbiedingen

De aanbiedingen van ConstructR op de Website houden geen enkele verplichting in. Elk verzoek van een gebruiker is pas bindend voor ConstructR na schriftelijke bevestiging.

5. Hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten die naar andere websites of naar externe informatiebronnen verwijzen.

Deze links en informatiebronnen worden louter ter informatie ter beschikking gesteld van de gebruikers. ConstructR heeft geen controle over deze websites of de informatie die er beschikbaar is, en kan dus geen enkele garantie bieden of enige aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot hun content (met inbegrip van bijvoorbeeld reclame, enigerlei producten of diensten die op of vanaf deze websites of informatiebronnen beschikbaar zijn). ConstructR kan geen enkele garantie bieden dat deze websites en externe informatiebronnen een privacybeleid toepassen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij raden de gebruikers dus aan dit zelf te checken, door het privacybeleid te raadplegen dat op elke website beschikbaar moet zijn.

De gebruiker is als enige aansprakelijk, met volledige decharge van ConstructR, voor enigerlei schade, direct of indirect, bewezen of beweerd, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van deze websites en informatiebronnen.

Het aanmaken van hyperlinks die naar de Website verwijzen, is toegestaan met uitdrukkelijke bronvermelding, met dien verstande dat de verwijzing naar de Website strikt verboden is vanaf commerciële of reclamewebsites of vanaf websites met een illegaal, polemisch, pornografisch, xenofoob karakter of websites waarvan de content inbreuk kan maken op de fijngevoeligheid.

6. Opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website

ConstructR behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele Website of tot een deel ervan, op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken.

7. Aansprakelijkheid

De Website heeft uitsluitend tot doel de gebruikers inspiratie te bieden, door andere gebruikers toe te laten content in verband met de bouwsector op de Website te publiceren zoals projecten, realisaties, materialen, gegevens van ambachtslui of professionals van de bouwsector. ConstructR verkoopt uitsluitend publicatiediensten op zijn Website en verkoopt geen enkel product, materiaal, project, realisatie of gegevens voorgesteld door gebruikers ter bestemming van andere gebruikers. ConstructR komt op geen enkele wijze tussen in de transacties tussen de gebruikers van de Website. In geen enkel geval kan ConstructR aansprakelijk worden gesteld voor de content die op zijn Website wordt gepubliceerd. ConstructR oefent geen enkele controle uit op de kwaliteit en de juistheid van de inhoud van de advertenties die de gebruikers op de Website publiceren.

De gebruiker verbindt zich ertoe ConstructR van elke vorm van aansprakelijkheid te ontheffen die mocht voortvloeien uit een geschil tussen de gebruikers.

ConstructR geeft geen enkele garantie met betrekking tot de content en informatie die op de Website worden gepubliceerd.

Ook al verbindt ConstructR zich ertoe in dit opzicht alles in het werk te stellen, kan ConstructR de gebruikers van de Website niet vrijwaren tegen de risico's van besmetting door een virus en tegen andere risico's verbonden aan het gebruik van internet, en wijst dus elke aansprakelijkheid af voor enigerlei schade die direct of indirect uit het gebruik van de Website mocht voortvloeien. ConstructR wijst onder meer elke aansprakelijkheid af voor elke directe of indirecte schade, bewezen of beweerd, voor enigerlei fouten of weglatingen in de content van de Website, alsook voor enigerlei wijziging, opschorting of onderbreking van de Website.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De Website, met inbegrip van de informatie, foto's, video's, logo's, tekeningen, merken, lay-out, modellen, slagzinnen en, in het algemeen, elk op de Website aanwezig of gebruikt element, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, enz.) van ConstructR en/of van zijn dienstverleners, zijn zakelijke leden, zijn adverteerders en zijn partners.

Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van ConstructR, mag de gebruiker van de Website in geen geval:

- de Website of elk element aanwezig op de Website, noch geheel noch gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, verhuren, lenen, verkopen of verspreiden;

- enig element van de Website op enigerlei wijze kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk ervan creëren, het concept of de assembleertaal omkeren of op enigerlei wijze de broncode trachten te vinden, verkopen, toewijzen, sublicentiëren of overdragen;

- een derde toelaten een van de hiervoor vermelde verboden verrichtingen uit te voeren;

- in het algemeen, op enigerlei wijze inbreuk maken op de voornoemde intellectuele eigendomsrechten van ConstructR, van zijn dienstverleners, adverteerders en partners.

ConstructR kan niet alle content controleren die op zijn website wordt gepubliceerd en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gebruikers gepubliceerde content in strijd met het intellectuele eigendomsrecht.
Mocht een content waarvan u het eigendomsrecht hebt zonder uw toestemming op onze Website zijn geplaatst, neem dan contact met ons op om ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen die content dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

9. Privacybeleid, bescherming van persoonsgegevens en beheer van cookies

Door op de Website te surfen, door bestanden te downloaden, door een account aan te maken, door contact op te nemen met ConstructR enz. deelt de gebruiker zijn persoonsgegevens mee. De bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies worden uitgevoerd door ConstructR in overeenstemming met zijn privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op de Website https://www.constructr.be/cookie-policy.

10. Kennisgevingen

ConstructR kan elke kennisgeving in verband met de Website, hetzij direct op de Website publiceren, hetzij per e-mail verzenden aan de gebruikers van de Website en/of van de diensten die ConstructR via de Website aan biedt.

11. Toepasselijk recht

Het gebruik van de Website en in het algemeen elke kwestie met betrekking tot de Website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil dat eruit mocht voortvloeien, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Inloggen

Registreer je en verzamel de nieuwste inspiratie en tips voor jouw project